Reforma de l’impost de successions i donacions a Catalunya

Reforma impuesto de sucesiones en Cataluña

A finals d’abril de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 30 d’abril i que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació.

L’impost de successions i donacions és un dels tributs que estan cedits a les comunitats autònomes. El títol II de la llei s'estructura en quatre capítols i en el capítol II es recullen les mesures referides a l'impost sobre successions i donacions, amb el qual es modifica la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.

Modificacions en l'Impost de Successions i Donacions a Catalunya

D’una banda, en l'àmbit de les reduccions de la base imposable, es modifica la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l'adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d'aquest tipus de béns.

D'altra banda, es crea una nova reducció per a les donacions i la resta de transmissions lucratives entre vius que hi siguin equiparables rebudes de fundacions i d'associacions que compleixen finalitats d'interès general.

També es modifica l'àmbit d'aplicació de la tarifa reduïda establerta per l'article 57.2 de la Llei 19/2010, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb l'exclusió dels contractes d'assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d'acord amb la normativa reguladora de l'impost.

Les modificacions de major impacte són: la reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II, i la modificació del règim de bonificacions en la quota.

En resum, hi ha dues modificacions importants:

 1. Per una banda, la que afecta les herències dels descendents (fills o néts), els ascendents (pares o avis) o els cònjuges, aquests contribuents gaudien d’unes bonificacions en comparació amb els altres graus de parentiu. Amb els pressupostos 2020 queden eliminades les bonificacions per a aquelles persones que ja comptin amb patrimonis preexistents de més de 500.000 euros, és a dir, aquelles que tinguin un patrimoni personal de més de 500.000 euros hauran de tributar més malgrat heretar de familiars directes, consanguinis o d’afinitat.
 2. Per altra banda, s’han reduït les bonificacions a fills i pares que rebin herències, tot i que es manté la del 99% per als cònjuges, per tant, per als demés les bonificacions es redueixen a mesura que augmenta el valor de l'herència. Fins als 100.000 euros s'aplica una bonificació del 60%, com a màxim, que es va reduint fins a eliminar-la a partir dels 3.000.000 euros.

Els contribuents dels graus de parentiu I (pare, mare, fill, filla, cònjuge, sogre, sogra, fillastre, fillastra) i II (avi, àvia, nét, néta, germà, germana), no tenen dret a la bonificació en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions regulades en la pròpia llei de l’impost, en concret, a l'apartat 4 de l'article 58 bis de la Llei 19/2010.

Conclusions

És necessària una bona planificació successòria i fiscal de l’herència per a poder disposar sobre la transmissió dels béns mortis causa amb un menor impacte fiscal pels nostres hereus i legataris.

Si tens dubtes, consulta als nostres advocats especialistes en herències i successions a Catalunya.

Demanar cita
Pots trucar-nos a l’ +34 93 380 15 36 o deixar-nos el teu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb tu.

  Per què hauries d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en herències
  Àmplia experiència
  Ràpida resposta
  Membres de l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions
  On trobar-nos?
  C/ Pau Claris 147, 3º 2ª 08009 Barcelona, Cataluña +34 93 380 15 36 info@abogadosherencias.cat