Desheretar a Catalunya: Quan és possible?

Desheredación en Cataluña

Els conflictes relacionats amb herències i successions a Catalunya (i a la resta del país) són molt freqüents. Un d'ells és la possibilitat de desheretar a Catalunya, que existeix, però amb certes particularitats pel que fa a la normativa estatal.

I és que el Dret Hereditari a Catalunya funciona de manera diferent: per exemple, en aquesta comunitat els hereus forçosos es redueixen als fills i, si no n'hi ha, els pares. Ni la resta d'ascendents ni el cònjuge vidu es consideren hereus forçosos.

Quan és possible desheretar a Catalunya? A qui pot afectar aquesta decisió?

El primer és tenir clar el concepte de llegítima i, segons l'article 806 del Codi Civil, aquesta es defineix com “la porció de béns que el testador no pot disposar per haver-la reservat la llei a determinats hereus, anomenats per això hereus forçosos”.

En el cas de Catalunya, com avançàvem, els únics legitimaris són els fills i, en defecte d’aquests, els pares. Per tant, és a aquests als quals es pot desheretar.

Així, el cas més habitual de desheretament és aquell pel qual el causant vol desheretar algun o diversos dels seus fills. S'ha de donar una causa justificada per a això, d’acord amb el que regula el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya.

Quines són les causes per desheretar els fills a Catalunya?

En el cas de el Codi Civil de Catalunya, les causes per desheretar redueixen la casuística a supòsits molt excepcionals. Un dels motius és incórrer en causa d'indignitat (article 412-3 del Codi Civil de Catalunya).

Es tracta dels següents supòsits:

 1. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver matat o haver intentat matar dolosament al causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.
 2. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès dolosament delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures, contra la integritat moral o contra la llibertat i indemnitat sexuals, si la persona agreujada és el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algun descendent o ascendent del causant.
 3. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver calumniat al causant, si l'ha acusat d'un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.
 4. El que ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal per haver prestat fals testimoni contra el causant, si li ha imputat un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.
 5. El que ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès un delicte contra els drets i deures familiars, en la successió de la persona agreujada o d'un representant legal d'aquesta.
 6. Els pares que han estat suspesos o privats de la potestat respecte al fill causant de la successió, per una causa que els sigui imputable.
 7. El que ha induït al causant de manera maliciosa a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del causant o li ha impedit fer-ho, així com el que, coneixent aquests fets, s'ha aprofitat dels mateixos.
 8. El que ha destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant.

A més, és possible desheretar en els següents supòsits:

 • Negar aliments a què va fer el testament, al seu cònjuge, parella estable o els seus ascendents o descendents si tingués obligació legal de fer-ho.
 • Haver maltractat greument el testador, al seu cònjuge, parella estable, ascendents o descendents.
 • Que el fill del causant hagi perdut o li hagin suspès la pàtria potestat sobre algun dels seus fills, és a dir, d'algun dels néts del causant, sempre per culpa del fill del causant.
 • Que no hi hagi hagut relació familiar entre el causant i el legitimari de forma manifesta i continuada per causa, exclusivament imputable, al legitimari.

Un últim apunt important és que, segons el Codi Civil de Catalunya, no és possible desheretar un fill de forma parcial, ni tampoc de forma condicional.

Si tens dubtes, consulta als nostres advocats especialistes en herències i successions a Catalunya.

Demanar cita
Pots trucar-nos a l’ +34 93 380 15 36 o deixar-nos el teu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb tu.

  Per què hauries d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en herències
  Àmplia experiència
  Ràpida resposta
  Membres de l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions
  On trobar-nos?
  C/ Pau Claris 147, 3º 2ª 08009 Barcelona, Cataluña +34 93 380 15 36 info@abogadosherencias.cat