Blog

Conceptes bàsics sobre herències i successions a Catalunya

Tristament, és molt probable que al llarg de la nostra vida ens trobem amb més d'una situació relacionada amb herències i successions.

Ja sigui per la mort d'un familiar proper o pel que fa a la planificació de la nostra pròpia herència, és important conèixer certs conceptes bàsics sobre herències i successions a Catalunya.

Per això en aquest article fent un esbós clar i breu sobre algunes de les idees que has de tenir clares abans de realitzar qualsevol tràmit en aquest sentit.

Llegir article

Impugnació del testament a Catalunya

Les qüestions relacionades amb herències i successions a Catalunya funcionen de forma diferent a com ho fan a la resta d'Espanya. Així, en la nostra comunitat autònoma hi ha un Codi Civil de Catalunya que inclou particularitats en molts aspectes.

Un d'ells és el de la impugnació del testament a Catalunya, que analitzem en aquest article. Aquest procés consisteix a sol·licitar la nul·litat d'un testament, al·legant certs motius que recull la llei.

Llegir article

Com funciona la llegítima a Catalunya?

Quan parlem d'herències i successions, el concepte de llegítima és un dels més importants: aquesta consisteix en el dret que reconeix la llei a certes persones a obtenir un valor econòmic de l'herència del causant (la persona que mor).

A les persones que gaudeixen d’aquest dret se’ls anomena legitimaris i, encara que en la major part d'Espanya les regles sobre aquest punt les trobem regulades en el Codi Civil, en el cas de Catalunya hi ha una normativa lleugerament diferent, que emana del Codi Civil Català (CCCat). A Catalunya la llegítima és un dret de crèdit.

Per això en aquest article repassem alguns conceptes bàsics sobre com funciona la llegítima a Catalunya.

Llegir article

Reforma de l’impost de successions i donacions a Catalunya

A finals d’abril de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 30 d’abril i que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació.

L’impost de successions i donacions és un dels tributs que estan cedits a les comunitats autònomes. El títol II de la llei s'estructura en quatre capítols i en el capítol II es recullen les mesures referides a l'impost sobre successions i donacions, amb el qual es modifica la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.

Llegir article