Conceptes bàsics sobre herències i successions a Catalunya

Herencias y sucesiones en Cataluña

Tristament, és molt probable que al llarg de la nostra vida ens trobem amb més d'una situació relacionada amb herències i successions.

Ja sigui per la mort d'un familiar proper o pel que fa a la planificació de la nostra pròpia herència, és important conèixer certs conceptes bàsics sobre herències i successions a Catalunya.

Per això en aquest article fent un esbós clar i breu sobre algunes de les idees que has de tenir clares abans de realitzar qualsevol tràmit en aquest sentit.

Et convidem a consultar-nos sense compromís qualsevol dubte que puguis tenir sobre Dret de Successions, especialment si el teu cas està relacionat amb les lleis de família aplicables a Catalunya, i també si és d'aplicació la legislació espanyola o si el teu cas té un component internacional.

Herències i successions a Catalunya, qui és el causant?

El causant, en Dret de Successions, és la persona que mor, amb la defunció de la qual s'inicia el procés mortis causa o per causa de mort. Mitjançant aquest procés s'atorga una destinació concreta als béns i drets d'aquesta persona, que es repartiran entre els seus hereus.

Qui són els hereus?

Els hereus són les persones que succeiran el causant o persona morta i, per tant, els que rebran els seus béns i drets. Hi ha diversos tipus:

 • Hereus forçosos: Vénen contemplats per llei i tenen dret a percebre una part determinada del cabal hereditari (l'anomenada 'llegítima', que veurem en el següent punt). Són també anomenats hereus legítims o legitimaris.
 • Hereus voluntaris: Són els que apareixen com a tals en el testament (si aquest existeix), si bé la part que poden percebre queda limitada pels drets dels hereus forçosos, sempre que n’hi hagi. Si aquests últims no existissin, podran adquirir la totalitat de l'herència.
 • Legataris: Es refereix als que hereten objectes o béns determinats de l'herència (un habitatge concret, per exemple).

Què és la llegítima?

Un dels conceptes més importants en Dret de Successions és el de llegítima: es tracta del dret que reconeix la llei a certes persones (els hereus forçosos, legítims o legitimaris) a obtenir un valor econòmic de l'herència del causant. En la major part d'Espanya, les regles de repartiment que s'apliquen són les que recull el Codi Civil.

En el cas de Catalunya, hi ha una normativa lleugerament diferent, que expliquem amb més detall aquí, i que emana del Codi Civil de Catalunya.

Concretament, l'article 451-1 del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya assegura que la llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d'institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra forma.

A més, l'article 451-2 determina que aquest dret neix en el moment de la mort del causant.

Qui té dret a la llegítima segons el Codi Civil de Catalunya?

En el cas de Catalunya, la llegítima suposa la quarta part de la quantitat que resulti del valor dels béns de l'herència en el moment de la defunció de causant. A ella se li resten els deutes i les despeses de darrera malaltia i enterrament, i se li suma el valor dels béns que el causant hagués donat durant els 10 anys previs a la seva mort.

Aquesta quarta part, resultant de les operacions anteriors, és la suma que es reparteix entre tots els legitimaris.

Pel que fa a qui són els legitimaris a Catalunya, es tracta dels següents:

 • Primer els descendents, és a dir, els fills del causant, a parts iguals. En cas que algun dels fills hagi mort abans que el causant o hagi estat desheretat, serà substituït pels seus descendents, és a dir, els néts del causant, que tindran dret a la mateixa quantia que aquest fill.
 • Els ascendents seran legitimaris en absència dels descendents (quan no hi hagués fills o néts). En aquest cas, només seran legitimaris el pare i/o la mare, de manera que, en absència d'ells, aquest dret no es transmetria als avis del causant.

És important tenir clar que, a Catalunya, el cònjuge o parella de fet no té dret a la llegítima: només descendents i ascendents.

Qui pot heretar?

Pot heretar qualsevol persona física o jurídica sempre que no es trobi incapacitada per llei (per exemple, les associacions il·legals) i que es trobi viva en el moment de la defunció de causant.

Poden heretar, per tant, menors i incapaços, representats pels seus pares, tutors o defensors judicials. També els concebuts no nascuts (nasciturus) quan la vídua estigui embarassada.

Com es reparteix l'herència quan no hi ha testament?

Quan no hi hagi testament (successió intestada, article 441-2 CCCat), es seguirà el següent ordre de repartiment:

 • Fills del causant. Si no poden ser hereus perquè han mort, o perquè un jutge els ha declarat absents o indignes, els seus descendents seran els hereus (néts, besnéts, etc.) En aquest últim cas, l'herència es divideix per estirps i a parts iguals. D'altra banda, queda fora de perill el dret de la vídua o vidu a l'usdefruit universal de l'herència.
 • Si no hi ha fills, néts, etc., l'herència passa al cònjuge vidu o la parella de fet supervivent, sempre que no estiguessin en procés de separació o divorci. En aquest cas, els pares del causant conserven el dret a llegítima.
 • En absència dels dos punts anteriors, seran hereus els seus pares a parts iguals. Si només viu un dels progenitors, aquest heretarà tot.
 • En següent lloc, heretarien els avis, besavis, etc.
 • En següent lloc, germans, nebots, oncles o cosins germans (els parents col·laterals).
 • Si no hi ha cap dels anteriors, heretarà la Generalitat de Catalunya.

Per què fer testament?

El testament consisteix en el document que conté les disposicions testamentàries, és a dir, la nostra voluntat pel que fa a la forma de repartir el nostre patrimoni. S’han de respectar els límits legals (llegítima) i no és obligatori fer-ho.

El més habitual és fer testament, ja que es tracta d'un tràmit molt senzill i econòmic (al voltant de 50 euros davant notari). Això sí, és convenient acudir a un advocat especialitzat en herències abans de fer aquest pas per estar convençuts de quines decisions adoptar i deixar constància clara d'elles.

El testament a Catalunya haurà de respectar els límits legals, com la llegítima, quedant la resta del patrimoni (en termes de dret successori, es tracte del cabal hereditari) per al seu lliure repartiment segons les normes que regula el Codi Civil de Catalunya.

Consulta als nostres advocats especialistes en successions a Barcelona.

Demanar cita
Pots trucar-nos a l’ +34 93 380 15 36 o deixar-nos el teu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb tu.


  Per què hauries d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en herències
  Àmplia experiència
  Ràpida resposta
  Membres de l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions
  On trobar-nos?
  C/ Pau Claris 147, 3º 2ª 08009 Barcelona, Cataluña +34 93 380 15 36 info@abogadosherencias.cat